Disclaimer

Disclaimer

Door het bezoeken van de website Mijn Lot verklaart u akkoord te gaan met het onderstaande. Lot Hypotheken is een handelsnaam van NIBC Bank N.V. (KvK nr. 27032036), gevestigd te Den Haag. Deze website is gericht op ingezetenen van Nederland.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts informatief. De verstrekte informatie over bankdiensten of -producten vormt geen aanbod dat Lot Hypotheken kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Lot Hypotheken garandeert niet dat de op de website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is dan wel ononderbroken bereikbaar is.

Lot Hypotheken is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. Lot Hypotheken is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door niet beschikbaarheid van deze website.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina's en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

U dient er rekening mee te houden dat uw e-mail mogelijk door derden kan worden gelezen. Lot Hypotheken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden.

Wijzigingen

Lot Hypotheken behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip de algemene informatie, tarieven en producten, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

Lot Hypotheken behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Uitgezonderd het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lot Hypotheken, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechter, in eerste instantie de bevoegde rechter te Den Haag.